این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > انتشارات و شرکت ها
.: انتشارات و شرکت ها


 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613