این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
Home > راهنمای نگارش چکیده مقالات
.: راهنمای نگارش چکیده مقالات

راهنمای تنظیم چکیده مقالات

 

 فایل چکیده مقالات باید حاوی مطالب زیر باشد

1.        درج عنوان مقاله: برای چکیده مقالات فارسی از قلم B nazanin با اندازه 14 برجسته و چکیده انگلیسی از قلم  times new roman برجسته با اندازه 14 استفاده نمایید.

2.       درج نام نویسندگان: از قلم فارسی B nazanin با اندازه 12 و برجسته و یا قلم انگلیسی times new roman با اندازه 12 و برجسته استفاده نمایید.

3.      درج متن چکیده: برای چکیده مقالات فارسی از قلم B nazanin  با اندازه 12 و چکیده مقالات انگلیسی از قلم times new roman با اندازه 10 استفاده نمایید.

4.       تعداد واژگان متن: در متن چکیده فارسی تعداد واژگان نباید بش از 350 واژه و در متن چکیده انگلیسی نباید بیش از 350 واژه باشد.

 

محتوای چکیده مقاله:

چکیده مقاله باید در برگیرنده موارد زیر باشد:

1.        عنوان مقاله

2.       نام نویسندگان:پژوهشگرانی  که در نگارش مقاله نقش داشته اند. نویسنده مسئول با علامت ستاره مشخص شود.

3.       محل انتساب خدمت نویسندگان: نام دانشگاه یا موسسه محل پژوهش ذکر گردد. در صورتی که برای همه نویسندگان یکسان نباشد با درج شماره در بالای نام هر نویسنده، هر محل با شماره مشخص شود.

4.       آدرس تماس و ایمیل نویسنده مسئول: آدرس کامل تماس پستی، شماره تلفن و فاکس و ایمیل جاری

5.       مقدمه و اهمیت موضوع: بیان پیشینه موضوع، اهداف و فرضیات پژوهش

6.       مواد و روش کار: نوع مطالعه، روش های مورد استفاده در پژوهش، جمعیت هدف، روش های نمونه برداری، روش ها و ابزار های گردآوری داده ها، روش های تجزیه و تحلیل داده ها و روش آماری.

7.       نتایج: مهمترین یافته های پژوهش

8.       بحث و نتیجه گیری: تحلیل نتایج پژوهش و مقایسه با پژوهش های پیشین و ارائه پیشنهادات جهت مطالعات آینده

9.       حامیان اجرای پژوهش: ذکر مشخصات موسسه حامی اجرای پژوهش

10.   تاییدیه اخلاقی: نام دانشگاه و یا موسسه تایید کننده اخلاق در |ژوهش ذکر گردد. اگر این تاییدیه درپژوهش شما ضرورتی ندارد علت آن را حداکثر در 20 واژه ذکر کنید.

 

شاخص های اصلی پذیرش چکیده مقالات:

1.       آیا موضوع پژوهش با  محورهای علمی کنگره ارتباط دارد؟

2.       آیا پیشینه پژوهش، اهمیت واهداف آن به روشنی بیان شده است؟

3.       آیا نوع مطالعه و روش کار پژوهش با هدف پژوهشی مورد نظر همخوانی دارد؟

4.       آیا نتایج به روشنی بیان شده اند؟

5.       آیا بحث و نتیجه گیری، حاصل و برآورد منطقی از نتایج پژوهش می باشند؟

6.       آیا در طراحی پژوهش نوآوری و ابتکار وجود دارد یا پژوهش در راستا و پیروی از حوزه تحقیقاتی خاصی انجام گرفته است؟

 

دلایل رد شدن چکیده مقاله:

1.       سبک نوشتاری ضعیف

2.       پژوهش حاوی اطلاعات، نتایج جدید و با اهمیت نباشد.

3.       اهداف و فرضیات پژوهش به روشنی بیان نشده باشند و یا ارتباط منطقی بین اهداف و پیشینه علمی موضوع برقرار نشده باشد.

4.       ارتباط مفهمومی در بین بخش های مختلف متن چکیده بر قرار نباشد.

5.       تکرار و یا همپوشانی با دیگر چکیده های ارسالی رخ داده باشد.

6.       روش انجام مطالعه و داده های حاصل از آن با بحث و نتیجه گیری نهایی همخوانی نداشته باشد.

7.       ابتکار و نوآوری در موضوع پژوهش و یا روش انجام آن وجود نداشته باشد.

 

 

دبیرخانه کنگره:

 

اهواز - دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - دانشکده علوم توانبخشی - حوزه معاونت پژوهشی - اتاق 246
پست الکترونیک :
chms@ajums.ac.ir
تلفن تماس : 3743505 - 0613